تبلیغات
عشقه من و تو - عشق و دگر هیچ

عشقه من و تو


بهترین حس دنیا داشتنه توست و بودنت پس هیچ وقت تنهام نذار

آن عشق که در پرده بماند به چه ارزد؟

عشق است و همین لذت اظهار و دگر هیچ.

دوووووست داااااااااااارم