تبلیغات
عشقه من و تو - میروی

عشقه من و تو


بهترین حس دنیا داشتنه توست و بودنت پس هیچ وقت تنهام نذاردوباره میروی    
                   
                 
                                  و من میمانم


 
میروی اما                      رفتنت نوید دوباره آمدنت استمیروی اما برمیگردی


                                و من همین جا منتظرت مینشینم


تا همه بدانند با یادت  تبسم عشق زیباست

                                  هر    چند   که   منتظر   باشی