تبلیغات
عشقه من و تو - دددددددددددلم

عشقه من و تو


بهترین حس دنیا داشتنه توست و بودنت پس هیچ وقت تنهام نذاردلـم گـرفته است ...

نه اینـکه کسی کاری کرده باشد نه ...
من آنقدر آدم گریز شده ام که کسی کارش به اطراف من هم نمی رسد..
دلم گرفتـه است که آنچه هستم را نمی فهمند ...
و آنچه هستند را میپذیرم ...
و دنیـا هم به رویش نمی آورد این تنـاقض را ...