تبلیغات
عشقه من و تو - هااااااااااااااااا

عشقه من و تو


بهترین حس دنیا داشتنه توست و بودنت پس هیچ وقت تنهام نذارداغتـــریـن آغــــوش هـــا را از تنـتــــ

و شیـریـــن تـریــن بــوســـه هـــا را از لبـــانتــــ

بیـــرون میکشـــم

بــه تـلـــافـی تمـــامـ ِ روزهــایـــی کـــه میخــــواهمتــــ

و نیسـتـــی . . .