تبلیغات
عشقه من و تو - خاطراتت

عشقه من و تو


بهترین حس دنیا داشتنه توست و بودنت پس هیچ وقت تنهام نذار

خاطـــــــــــرات بی هــــــــوا می آیند


گاهی وســـــــــط یک فــــــــــکر…


گاهی وسط خــــــــــیابان!!!


ســـــــــــردت میکنند؛ داغـــــــــت میکنند خاطـــــــــرات تمـــــــــام نمیشوند…


تمامـــــــــت میکنند