دلم برای یکــــــــ نفر تنگ است...

نه میدانم چه میکند نه می دانم اکنون کجاست...حتی خبری از غم و شادی اش هم ندارم....

لبخندش را ندیده ام ....

گریه اش را ندیده ام ......

دستانش را نگرفته ام ...

عطر تنش را نمی دانم ...

فقط می دانم نیست و باید باشد ..